ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปอำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์โครงสร้างองค์กร

โรงเรียนคอนสวรรค์
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 173 หมู่ 12  บ้านจอก 
ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36140 
โทรศัพท์ : 044-889104   
โทรสาร : 044-889104   
e-mail : office@kwsc.ac.th
website : http://www.kwsc.ac.th  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เขตพื้นที่บริการ 
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคอนสวรรค์ ทั้งหมด 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน 52 หมู่ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีทั้งหมด  12 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง โรงเรียนบ้านโปร่งโก โรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านยางหวาย  โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) และโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ อยู่ในวิถีพอเพียง
พันธกิจ
1. แนวทางที่โรงเรียนคอนสวรรค์จะดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดมีดังนี้
2. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมไทย
3. มีหลักสูตรและหระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
5. โรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2567
6. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริม การเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง
7. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม

Loading