ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผอ.โรงเรียนคอนสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคอนสวรรค์ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. โรงเรียนคอนสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคอนสวรรค์ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมและนำกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรแห่งความสุจริต ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยมีนางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคอนสวรรค์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนครกาหลง โรงเรียนคอนสวรรค์