กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565

โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยนายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรค์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว