การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างองค์กร
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=1990

02 ข้อมูลผู้บริหาร
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=2039

03 อำนาจหน้าที่
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=1990

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=2417

05 ข้อมูลการติดต่อ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2532

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=1558

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2532

09 social network
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=838

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=838

แผนการดำเนินงาน

011 แผนการดำเนินงานประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2743

012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2743

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2743

การปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2923

015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2952

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2942

017 รายงานผลความสำเร็จความพึงพอใจในการให้บริการ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2942

018 E-service
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=859

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2743

020 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2743

021 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2899

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2899

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=3232
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2510

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2899

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2899

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2912

026 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2912

027 หลักเกณฑ์การบิรหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2912

028 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2912

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?p=3414

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=804
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=788

031 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=3037

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=779

033 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2725

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2596

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2681

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2737
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2739

037 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2739

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2715
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=3024

แผนป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2739

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2739

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=2739

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=3024

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.kwsc.ac.th/blog/?page_id=3024

Loading